Werkzaamheden aanleg Sudertrimdielsdyk

Deze week (week 36) is gestart met de aanleg van de Sudertrimdielsdyk, het vrijliggende fietspad en de watergangen. Bij de fietsoversteek ter hoogte van de Lykwei worden twee nieuwe bushaltes aangelegd. Naar verwachting wordt het werk eind december 2016 afgerond.

Voor autoverkeer van De Zuidlanden zijn er nu geen stremmingen of omleidingen. Fietsers die gebruik maken van het fietspad over De Terp en de verbinding met de Lykwei ondervinden wel enige overlast van de werkzaamheden. Zij worden voor een bepaalde periode omgeleid via het fietspad tussen de Brede School De Zuidlanden en gezondheidscentrum De Techumerpleats. Zodra deze omleiding plaatsvindt, wordt dit ruim van tevoren aangekondigd (o.a. via facebook)
Om de aansluiting tussen de Sudertrimdielsdyk en de Wergeasterdyk voor auto’s te realiseren, is er tegen het einde van de werkzaamheden een stremming voor autoverkeer. Hiervoor wordt dan een omleidingsroute aangegeven.

Zodra de Sudertrimdielsdyk is aangelegd, wordt aansluitend de knip in de Wergeasterdyk aangebracht. Door deze knip is er geen autoverkeer mogelijk op de route Sudertrimdielsdyk richting Goutum. Op de situatietekening geeft de rode lijn de locatie van de Sudertrimdielsdyk aan en het zwarte kruis de locatie van de knip in de Wergeasterdyk.