Middelsee

Middelsee

De afgelopen jaren heeft De Zuidlanden vorm gekregen door de ontwikkeling van de buurtschappen Techum, Goutum-Súd (Jabikswoude) en Wiarda. De komende jaren wordt verder gebouwd aan De Zuidlanden en wordt er naast de buurtschappen ook een meer stedelijk gebied ontwikkeld: Middelsee. Middelsee ligt ten westen van de Overijsselselaan en wordt ingesloten door het Van Harinxmakanaal en het spoor Leeuwarden-Zwolle. De plannen voor dit nieuwe woongebied zijn nog in concept en worden in de komende maanden uitgewerkt.

Planning 1e fase Middelsee

 april 2018

Vaststelling stedenbouwkundige uitwerking

 april - november 2018

Bestemmingsplanprocedure

 Januari - juli 2018

Planologische procedure bouwrijp maken

  Vanaf begin 2019

Start voorbelasten/bouwrijp maken

 Medio 2020

Start bouw woningen

In de Buuf het Magazine van De Zuidlanden vertellen Projectleiders Archan Zijlstra en Werner Brouwer enthousiast over Middelsee. Lees hier het complete interview. 

Facebook Middelsee

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws over Middelsee. Volg dan Middelsee op de facebookpagina!

Volg alles over Middelsee op Facebook!

Plangebied Middelsee en 1e fase

De kaarten hieronder geven het totale gebied van De Zuidlanden weer, het plangebied Middelsee en de 1e fase van Middelsee.