Middelsee

Middelsee

Middelsee

De afgelopen jaren heeft De Zuidlanden vorm gekregen door de ontwikkeling van de buurtschappen Techum, Goutum-Súd (Jabikswoude) en Wiarda. De komende jaren wordt verder gebouwd aan De Zuidlanden en wordt er naast de buurtschappen ook een meer stedelijk gebied ontwikkeld: Middelsee. Middelsee ligt ten westen van de Overijsselselaan en wordt ingesloten door het Van Harinxmakanaal en het spoor Leeuwarden-Zwolle. De plannen voor dit nieuwe woongebied zijn nog in concept en worden in de komende maanden uitgewerkt.

Planning 1e fase Middelsee

December 2017                         Vaststelling stedenbouwkundige uitwerking
Januari  - november 2018          Bestemmingsplanprocedure
Januari -juli 2018                      Planologische procedure bouwrijp maken
Vanaf september 2018              Start bouwrijp maken
Vanaf eind 2019/begin 2020     Start bouw woningen

Plangebied Middelsee en 1e fase

De kaarten hieronder geven het totale gebied van De Zuidlanden weer, het plangebied Middelsee en de 1e fase van Middelsee.