Middelsee

Middelsee

Middelsee

De afgelopen jaren heeft De Zuidlanden vorm gekregen door de ontwikkeling van de buurtschappen Techum, Goutum-Súd (Jabikswoude) en Wiarda. De komende jaren wordt verder gebouwd aan De Zuidlanden en wordt er naast de buurtschappen ook een meer stedelijk gebied ontwikkeld: Middelsee. Middelsee ligt ten westen van de Overijsselselaan en wordt ingesloten door het Van Harinxmakanaal en het spoor Leeuwarden-Zwolle. De plannen voor dit nieuwe woongebied zijn nog in concept en worden in de komende maanden uitgewerkt.

Planning 1e fase Middelsee

December 2017 Vaststelling stedenbouwkundige uitwerking
Januari - november 2017 Bestemmingsplanprocedure
Januari - juli 2018 Planologische procedure bouwrijp maken
Vanaf september 2018 Start bouwrijp maken
Vanaf eind 2019/begin 2020 Start bouw woningen

Interview Woonmagazine De Zuidlanden

In de Buuf het Magazine van De Zuidlanden vertellen Projectleiders Archan Zijlstra en Werner Brouwer enthousiast over Middelsee. Lees hier het complete interview. 

Interview Middelsee Woonmagazine De Zuidlanden

Plangebied Middelsee en 1e fase

De kaarten hieronder geven het totale gebied van De Zuidlanden weer, het plangebied Middelsee en de 1e fase van Middelsee.