Middelsee

Middelsee

Middelsee

De afgelopen jaren heeft De Zuidlanden vorm gekregen door de ontwikkeling van de buurtschappen Techum, Goutum-Súd (Jabikswoude) en Wiarda. De komende jaren wordt verder gebouwd aan De Zuidlanden en wordt er naast de buurtschappen ook een meer stedelijk gebied ontwikkeld: Middelsee. Middelsee ligt ten westen van de Overijsselselaan en wordt ingesloten door het Van Harinxmakanaal en het spoor Leeuwarden-Zwolle. De plannen voor dit nieuwe woongebied zijn nog in concept en worden in de komende maanden uitgewerkt.

Planning 1e fase Middelsee

December 2017                         Vaststelling stedenbouwkundige uitwerking
Januari  - november 2018          Bestemmingsplanprocedure
Januari -juli 2018                      Planologische procedure bouwrijp maken
Vanaf september 2018              Start bouwrijp maken
Vanaf eind 2019/begin 2020     Start bouw woningen

Plangebied Middelsee en 1e fase

De kaarten hieronder geven het totale gebied van De Zuidlanden weer, het plangebied Middelsee en de 1e fase van Middelsee.

Inloopbijeenkomst

Woensdagavond 12 juli 2017 heeft er een inloopbijeenkomst plaatsgevonden voor omwonenden en geïnteresseerden in Middelsee.

Tijdens deze avond hebben medewerkers van projectbureau De Zuidlanden het gebied Middelsee toegelicht aan de hand van de plankaarten.