Document aanlegvoorzieningen

  • De Zuidlanden
  • Goutum sud
  • Techum
  • Wiarda
  • De Klamp
  • Unia
  • De Hem
  • Documenten

11 maart 2022

In De Zuidlanden werken we al een aantal jaar met het document aanlegvoorzieningen voor de realisatie van aanlegvoorzieningen aan de vrije/particuliere kavels. Deze richtlijnen staan op de websites van de verschillende buurtschappen en worden zo veel als mogelijk in de praktijk toegepast, echter de richtlijnen hebben geen rechtskracht. Dit willen we aanpassen en we willen de richtlijnen formaliseren, zodat ze ook toegepast kunnen worden als welstandscriteria. Het is daarom noodzakelijk om het document aanlegvoorzieningen als concept ter visie te leggen in het kader van de inspraak en vervolgens vast te laten stellen door de gemeenteraad.

Het document aanlegvoorzieningen ligt ter inzage vanaf 10 maart tot en met 20 april. In deze periode kan je een inspraakreactie indienen.

Na afloop van de termijn gaat het stuk (al dan niet aangepast) via college naar de gemeenteraad voor vaststelling.

Lees hier meer:

Gemeenteblad 2022, 101995 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)