Duurzaamheid zit verweven in het plan

Zo zuinig mogelijk met energie

Unia

Het vijfde buurtschap is in voorbereiding. Dit gebied ligt ten zuiden van Techum, nabij de Rijksweg (N31, Wâldwei) langs de Wurdumerfeart waar het een mooie aansluiting heeft op een uitgebreid sloepenroutenetwerk.

Door de recente (22 april 2020) aankoop van een aantal gronden uit de failliete boedel van Megahome bv. is er voor Unia meer ruimte ontstaan om te ontwikkelen. We noemen dit gebied Unia-oost. We spreken nu van Unia fase 1 en Unia- oost.

Op dit moment concentreren we ons op de ontwikkeling van Unia fase 1. Hiervoor is het stedenbouwkundigplan vastgesteld en zijn we volop bezig met het vaststellen van het bestemmingsplan. Zie hiervoor de planning.

Unia fase 1
Unia wordt uit een dorps buurtschap met circa 200 woningen. Duurzaamheid zit verweven in het plan en daarmee is het ambitieus en toekomstbestendig. Duurzaamheid komt in verschillende thema’s terug. De thema’s zijn materiaalgebruik, energie, wateradaptatie, verkeer, sociale duurzaamheid en ecologie.

In het plan zijn allerlei maatregelen genomen om zo zuinig mogelijk met energie om te gaan. Ook is er weer een stap verder gegaan met mobiliteit. In het midden van Unia wordt een autovrij park ingepast dat tevens een veilige en rustige plek is om te spelen en om elkaar te ontmoeten. Deze plek zal samen met de bewoners worden ontworpen en ingericht. Hiermee wordt ook de sociale controle en het onderlinge contact vergroot. Het plan is ingepast in de landschappelijke omgeving en omringd door water en groen.

In Unia vind je ook weer een variatie aan woningen terug. Er worden vrije kavels gerealiseerd, rijwoningen en twee-onder-een kapwoningen. Ook zijn er bijzondere woonvormen voorzien. Zo is er bijvoorbeeld aan de westzijde een ruim opgezette landelijke invulling in de vorm van wonen in de boomgaard.

Aan de noordzijde is een grote waterpartij met een groene rand van natuurlijke rietoevers waardoor er een zichtbare en robuuste buffer met Techum is. Dat wordt nog versterkt door een lange brug over het Ald Djip.

Op het bestemmingsplan zijn twee bezwaren ingediend. Daarmee is het bestemmingsplan nog niet definitief vastgesteld en zijn we bezig met de behandeling van de bezwaren. Ondertussen zijn we wel bezig met het kijken wat we nu kunnen doen. 

Zolang het bestemmingsplan nog niet definitief is vastgesteld kunnen wij nog niet over gaan tot verkoop.

 

Appartementen
Rijwoningen
Twee onder een kap
Vrije kavels
Vrijstaande woningen
Appartementen
Rijwoningen
Twee onder een kap
Vrije kavels
Vrijstaande woningen
Appartementen
Rijwoningen
Twee onder een kap
Vrije kavels
Vrijstaande woningen

Planning Buurtschap Unia

Van donderdag 12 maart 2020 tot en met woensdag 22 april 2020 heeft het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ter inzage gelegen. We hebben inmiddels een aantal zienswijzen ontvangen. Hieronder leest u nog even kort wat hieraan vooraf ging en wat de toekomstige fases zijn

Fasering van de ontwikkeling van buurtschap Unia

Fase 1

Fase 1 bij Unia houdt in dat we bezig zijn met besluitvorming en realisatie van het eerste deelgebied van Unia. In samenwerking met een klankbordgroep wordt het bestemmingsplan uitgewerkt. 

Voordat de eerste schep de grond in gaat moet het bestemmingsplan vastgesteld zijn door de gemeenteraad. Hier gaan een aantal stappen in de besluitvorming aan vooraf. We nemen u nog even kort mee in deze stappen die bij de besluitvorming van Unia tot nu toe zijn genomen.

  • Collegebesluit stedenbouwkundigplan op 12 februari 2019
    - Gemeenteraad wil dat de plannen nog een keer met de bewoners worden besproken en daar waar nodig worden aangepast.
  • Collegebesluit aangepast plan
    - Extra informatieavond voor geinteresseerden over het aangepaste plan.
  • Gemeenteraad stelt op 12 juni 2019 stedenbouwkundigplan vast.
  • Woensdag 17 juni 2020 is het bestemmingsplan Leeuwarden - De Zuidlanden, plandeel Unia vastgesteld door de gemeenteraad. 
  • Er zijn enkele bezwaren ingediend op het bestemmingsplan. dit houdt in dat het nog niet onherroepelijk is. 
  • De voorbereidingen voor het grondwerk worden nu wel getroffen. We verwachten dat we hier in december 2020 meer over kunnen vertellen qua planning. 

November 2020

Periode: 2017 - 2023

Fase 2

toekomstige ontwikkeling

Door de recente (2019) aankoop van een gedeelte van de gronden uit de failliete boedel van Megahome is er ruimte ontstaan om ook aan de oostzijde van Unia (langs de Wergeasterdyk) te ontwikkelen. Er is voor gekozen om eerst fase 1 verder uit te werken voordat bij fase 2 overgaan tot planontwikkeling.

November 2020

Periode: 2022