Door participatie een buurtschap optimaal ontwikkelen.

De Hem

De Hem ligt centraal in De Zuidlanden. Ten zuiden van Goutum, met aan de oostrand de Wurdumerfeart en polder De Houn. Aan de zuidkant ligt ook weer de Wurdumerfeart met daaraan grenzen een deel van het buurtschap De Klamp.

In De Hem is sprake van een compact hart dat verwijst naar de kleine omvang van een dorp met smalle straatjes. De toegangsweg van een dorp is vaak voorzien van lintbebouwing, zo ook in De Hem. In De Hem zijn meerdere opvaarten waar langs het water gewoond wordt. Een hofje aan de rand van het dorp is een herkenbaar element dat aan de westzijde van het hart in een eigentijdse vorm terugkomt. Aan de dorps­rand en/of in het lint zijn voorname woningen vaak gepositioneerd. In De Hem zijn plekken voor een bijzondere woning of een bijzonder functie. Aan de oostrand staan de woningen aan het open polderland. Soms is aan een vaarweg bij een dorp een klein bedrijf gegroeid. Aan de Wirdumervaart is ruimte voor een cluster woningen dat daarnaar verwijst. Tot slot is er plek voor woningen op een wat grotere kavel.

Oostrand
De oostrand van het plangebied grenst aan de Wirdumervaart en polder de Houn. Aan deze oostrand is ruimte vrijgehouden voor een open groene zone waarin het bestaande lage maaiveld behouden blijft.

Aan de noordkant van de fietsbrug over de Wirdu­mervaart is een korte opvaart naar een haventje met een rijtje woningen aan het water. Het zorgt voor een herkenningspunt in de fietsroute tussen Wiarda en De Klamp en draagt bij aan de sociale veiligheid van de route.

Noordrand
De noordrand grenst aan de woonbuurt "Haven' van Goutum en wordt gevormd door een be­vaarbare watergang. In het bestemmingsplan dat op deze plek geldt is een zone aangegeven waarbinnen niet gebouwd kan worden. Met deze aanduiding is al geanticipeerd op de toe­komstige bebouwing van 'De Hem' die in dit docu­ment beschreven wordt. De voorgestelde bebou­wing ligt buiten deze grens en voldoet daarmee. Het idee van deze pieren is dat er een variatie ontstaat tussen vrije kavels en projectbouw.

De landtong en de koppen van de straatjes worden met natuurlijke beplanting ingericht van rietoevers, struweel en bomen. Het vormt zo ook een natuurlijke en wa­terrijke zone die het gebied langs de Wirdumer­vaart verbindt met de westkant van het gebied.

Westrand
De westrand grenst aan de Wergeasterdyk, de historische weg van Leeuwarden naar Wergea. De weg en het gebied erachter wordt gekenmerkt door opgaande beplanting. Naast de laanbomen zijn er singels of houtwalletjes op sommige kavelgrenzen. De forse beplanting op het terrein van het crematorium heeft de uitstraling van een bos. In de westrand wordt dit bosachtige land­schap doorgezet door de aanleg van bosjes, sin­gels en bomenrijen. Deze beplantingen vormen oost-west gerichte stroken waardoor het vanaf de Wergeasterdyk als een gevarieerde bosrand overkomt, maar haaks van de weg zijn doorkijk­jes mogelijk.

In dit coulisselandschap is ruimte vrijgemaakt voor bijzondere woonvormen zoals een hofje, geschakelde Tiny House achtige woningen, patio's of andere concepten. Het idee is dat binnen dergelijke concepten ook een deel van de groene omgeving wordt meegenomen. Dit is indicatief te zien aan de afwijkende kleur van het bos.

In de noordwesthoek is ruimte gemaakt voor een cluster van vrijstaande woningen op ruime kavels.

Hart
Het centrale deel van het buurtschap, het hart, ligt in het midden van het gebied. Hier zijn de woningen gegroepeerd rondom een open ruimte die de maat heeft van een kleine terp. Het idee is om deze plek van gras iets verhoogd aan te leggen. De plek verwijst op die manier naar een 'lege terp', de hoge plek in het hart van een dorp waar als het ware de kerk 'gestaan zou kunnen heb­ben'. De groene plek in het hart kan een speel- en ontmoetingsplek worden. De woningen staan relatief dicht op elkaar en bestaan voornamelijk uit rijwoningen van één laag of twee lagen met kap. De straatjes zijn smal en autovrij. In het hart komen drie hoofdfietsroutes bij elkaar. Het hart verbindt Wiarda, Leeuwarden/Goutum en De Klamp met elkaar. De fietsroutes hebben een prominente plek in het gebied.

Entree
De hoofdstraat naar De Hem ligt in het verlengde van de Sudertrimdielsdyk. De straat begint met een 'slinger' vanaf een nieuwe rotonde waardoor er visueel wel een onderbreking is en de snelheid beperkt wordt. De 'oude' route waaraan De Hem is 'ontstaan' kenmerkt zich door een gevarieerde lintbebouwing naar het hart van het buurtschap. Vanaf de Sudertrimdielsdyk is er zo ook een dui­delijke afbouw in snelheden van 50 via 30 naar 15 km/u.

Zuidrand
Het zuidelijk deel van De Hem grenst ook aan de Wirdumervaart. Het zuidelijk deel grenst ook aan het buurtschap De Klamp dat ten westen ligt. Voor de herkenbaarheid van de buurtschappen is het van belang dat er onderling een minimale afstand is die landschappelijk is ingevuld, zodat men het ene buurtschap uit gaat en het andere in.

Bij de fietsbrug naar Wiarda is een cluster van drie gebouwen aan het water gedacht. Het zijn gebouwen die iets hoger zijn dan eengezinswo­ningen, maar deze zijn wel afgedekt met een kap. In deze gebouwen kunnen appartementen worden ondergebracht, al dan niet in combinatie met grondgebonden woningen. De drie gebouwen staan aan een kleine havenkom die uitmondt in de Wirdumervaart.

Tussen dit cluster en De Klamp is groene ruimte gereserveerd. Hier is ruimte voor een ontmoe­tingsplek voor zowel De Klamp als De Hem, voor een buurtfeest en/of een wat grotere speelvoor­ziening al dan niet in combinatie met water.

Ten noorden hiervan is een grote kavel gere­serveerd voor bijzondere woningen en/of een bijzondere functie. Ten westen daarvan zijn vrijstaande woningen gedacht die ontsloten zijn via een oprit naar het noorden en die het uitzicht naar het zuiden benutten.

Planning Buurtschap De Hem

Hieronder staat globaal een planning voor de totstandkoming van de ontwikkeling van De Hem.

Fasering van de ontwikkeling van buurtschap De Hem

Fase 1

In deze fase hebben we het stedenbouwkundigplan opgesteld. Dit doen we in samenwerking met de omgeving. Hiervoor hebben we onder andere een klankbordgroep opgericht van direct omwonenden, hebben we een inspiratiedag georganiseerd en hebben we individuele gesprekken met geïnteresseerden voor verschillende initiatieven.

Het stedenbouwkundigplan is op 11 mei 2021 behandeld door het college van burgemeester en wethouders en is op 7 juli 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. De uiteindelijk versie leest u hieronder bij de downloads bij ''stedenbouwkundig plan De Hem''

Periode: 2018 - 2021

Fase 2

Op woensdag 21 juni 2023 heeft de gemeenteraad Leeuwarden het bestemmingplan De Zuidlanden – plandeel De Hem en overige bijlagen vastgesteld. Het plan heeft ter inzage gelegen voor beroep.  

Inmiddels is bekend dat er meerdere beroepen zijn ingediend bij de Raad van State. Het is nog niet bekend wanneer het dossier wordt behandeld.

December 2023

Periode: 2021 - 2024