Aanpassing watergang in de Wurdumer Feart

  • Techum
  • Wiarda
  • De Klamp
  • Unia

21 mei 2024

Wurdumer Feart
Vanaf half juni tot eind juli is de vaarroute door de Wurdumer Feart niet bereikbaar. Deze vaarroute is onderdeel van de route Wirdum-De Zuidlanden. De berm naast de N31 wordt breder gemaakt en verlegd. Voor de bermverbreding wordt er een deel van de doorgaande sloepenroute langs de N31 dicht gemaakt en aan de andere zijde opnieuw gegraven. De stremming van het water wordt met borden aangegeven langs de vaarroute vanaf het Van Harinxmakanaal en het Eagumerdjip/Ringsleat ter hoogte van Wergea.

Waarom is de verbreding van de berm nodig?
In het buurtschap Unia worden nieuwe kavels gemaakt voor de bouw van woningen. Unia wordt geschikter gemaakt om te wonen, door een geluidsscherm langs de N31 aan te leggen. De bestaande berm is te smal voor een geluidsscherm. De aanleg van een bredere berm zorgt ervoor dat de bestaande Wurdumer Feart moet worden verlegd.

Meer informatie vindt u op www.leeuwarden.nl/wijwerkenaan