Extensief woonprogramma De Klamp

21 december 2020

Aan de buitenrand aan de noordzijde van het buurtschap is aan de westkant van de school ruimte voor een afwijkend en extensief woonprogramma. Naar analogie van de ‘boerenerven’ betreft het een aanvulling op de bebouwing in het buurtschap zelf. Deze ruimte kan (deels) ook worden benut voor toekomstige uitbreiding van aan de school gerelateerd programma. Er is plaats voor maximaal 35 woningen. 

Na de eerdere ter inzage legging van de schetsen hebben we verschillende bijeenkomsten gehad en gesprekken gevoerd met omwonenden. Op basis van die inbreng is het plan meerdere malen aangepast.  

Hoe nu verder?
Wij willen iedereen nogmaals de kans bieden zijn of haar reactie te geven door het stedenbouwkundig plan nogmaals 6 weken ter inzage te leggen voor inspraak. Daarnaast ligt ook het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Tijdens deze periode kunnen omwonenden reageren op het plan. Hoe dat in zijn werking gaat vertellen we later. 

Globale planning

Maart: Gereed maken stukken

April/mei: Concept stedenbouwkundig plan  en ontwerp bestemmingsplan 6 weken ter inzage

Juni: Verwerken reacties

Juli/ september: Vaststellen alle stukken, door college en gemeenteraad.Met betrekking tot het bestemmingsplan kan hierna nog beroep worden aangetekend, tegen het stedenbouwkundig plan niet.