Inspraak concept stedenbouwkundig plan De Zuidlanden, plandeel De Klamp Bijzonder Wonen

  • De Klamp
  • Ontwikkelingen
  • Documenten

12 mei 2022

Van 12 mei 2022 tot en met 22 juni 2022 ligt het concept stedenbouwkundig plan voor het plandeel De Klamp Bijzonder Wonen ter inzage.

Stedenbouwkundig plan
Het plangebied Bijzonder Wonen maakt deel uit van het buurtschap De Klamp. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Sudertrimdielsdyk aan de noordzijde, de basisschool aan de oostzijde, de reeds gebouwde woonbebouwing van buurtschap De Klamp en de Klampsterfeart aan de zuidzijde. Het stedenbouwkundig plan is een tekening met toelichting van de gewenste inrichting waarin onder andere de woningen, het groen, de wegen, de parkeerschuren en parkeerplaatsen worden weergegeven. In het stedenbouwkundig plan is rekening gehouden met aspecten zoals bijvoorbeeld aansluiting op de bestaande bebouwing, een goede toegankelijkheid, duurzaamheid en groen.

Het concept stedenbouwkundig plan ligt tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden – De Zuidlanden, plandeel De Klamp Bijzonder Wonen ter inzage.

Inzage
Het concept stedenbouwkundig plan kunt u inzien:

· in het gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en de procedure.

· via de website https://Leeuwarden.tercera-go.nl/MapViewer/Default.aspx?id=NLIMRO008006026SP01-OW01

Reageren
In de periode waarin het concept stedenbouwkundig plan ter inzage ligt kunt u een inspraakreactie over dit plan indienen. Dit kan schriftelijk, elektronisch of mondeling. U geeft aan met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeenteraad dan nog meenemen in het definitieve besluit.

· Schriftelijk/elektronisch:

- schrijf een brief aan de gemeente Leeuwarden, t.a.v. de gemeenteraad, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.
- stuur een mail naar gemeente@leeuwarden.nl, t.a.v. de gemeenteraad. 

Vermeld in uw brief/mail:

- concept stedenbouwkundig plan De Zuidlanden plandeel De Klamp Bijzonder Wonen

- waarom u een reactie indient

- de datum

- uw naam en adres

- in geval van een brief uw handtekening

- mondeling: maak een afspraak via 14 058 (ma. t/m vr. 08.30 - 17.00 uur).