Ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden – De Zuidlanden plandeel De Klamp Bijzonder Wonen

  • De Klamp
  • Ontwikkelingen
  • Documenten

12 mei 2022

Van 12 mei 2022 tot en met 22 juni 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden - De Zuidlanden, plandeel De Klamp Bijzonder Wonen met bijbehorende stukken ter inzage.

Plangebied
Het plangebied Bijzonder Wonen maakt deel uit van het buurtschap De Klamp. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Sudertrimdielsdyk aan de noordzijde, de basisschool aan de oostzijde, de reeds gebouwde woonbebouwing van buurtschap De Klamp en de Klampsterfeart aan de zuidzijde.

Ontwikkeling
Het plandeel Bijzonder Wonen maakt deel uit van buurtschap De Klamp. Het ontwerp ervan is middels een prijsvraag tot stand gekomen. Er worden 35 woningen mogelijk gemaakt, deels vrijstaand en deels tweekappers. Daarnaast komt er een moestuin en een kas. Het parkeren wordt geregeld in parkeerschuren en op centrale parkeerplaatsen. Het gebruik van deelauto’s is onderdeel van het concept, waardoor in het plangebied minder parkeerplaatsen worden gerealiseerd dan gebruikelijk.

Het ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden – De Zuidlanden, plandeel De Klamp Bijzonder Wonen ligt tegelijk met het concept stedenbouwkundig plan ter inzage.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien:

· in het Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en de procedure.

· via de website https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0080.06026BP00-OW01 of https://Leeuwarden.tercera-go.nl/MapViewer/Default.aspx?id=NLIMRO008006026BP00-OW01 https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0080.06026BP00-OW01

Reageren
In de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk, elektronisch of mondeling. In een zienswijze beschrijft u met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeenteraad dan nog meenemen in het definitieve besluit.

  • Schriftelijk/elektronisch:

- schrijf een brief aan de gemeente Leeuwarden, t.a.v. de gemeenteraad, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden. o stuur een mail naar gemeente@leeuwarden.nl, t.a.v. de gemeenteraad.

Vermeld in uw brief/mail:

- ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden – De Zuidlanden plandeel De Klamp Bijzonder Wonen

- waarom u een zienswijze indient

- de datum

- uw naam en adres

- in geval van een brief uw handtekening

  •  mondeling: maak een afspraak via 14 058 (ma. t/m vr. 08.30 - 17.00 uur).

Crisis- en herstelwet
Op dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing