Ontwikkeling De Hem

2 december 2020

Afgelopen vrijdag en dit weekend las u in verschillende media over de oproep om de ontwikkeling van het toekomstige buurtschap De Hem tegen te houden. Zo is er een petitie opgestart en is er een brief naar de gemeenteraad van Leeuwarden gestuurd. De oproep is om De Hem niet te ontwikkelen omdat anders de Hounspolder vervalt. Wij zijn op de hoogte van deze wens en het komt dan ook niet als een verrassing. We zijn al geruime tijd in gesprek met de directe omgeving voor de ontwikkeling van De Hem. We volgen al bijna twee jaar een participatietraject waarbij we met verschillende partijen in gesprek zijn over de ontwikkeling. Zo is er een klankbordgroep opgericht van direct omwonenden, leden van dorpsbelang Goutum, Wimetor en het wijkpanel De Zuidlanden en zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Op deze manier wordt er in de planvorming al vroegtijdig rekening gehouden met verschillende belangen.

Op verschillende momenten hebben wij aan alle deelnemers van het participatietraject uitgelegd waarom het van groot belang is dat we doorgaan met de ontwikkeling van De Zuidlanden en dat daar De Hem ook bij hoort. Dat willen we hierbij nogmaals graag doen.

Ontwikkeling de Zuidlanden en Hounspolder
De ontwikkeling van De Zuidlanden komt voort uit de grote woningbehoefte die er is in Leeuwarden. Die was er destijds en die is er zeker ook vandaag de dag nog. De komende 30 jaar moeten er 10 tot ca. 12.000 woningen gebouwd worden in Leeuwarden. Niet alleen voor nieuwe bewoners, maar ook vanuit de herstructureringsgebieden zoals Heechterp. Er ligt dus een behoorlijke woningbouwopgave. De ontwikkeling en structuur van de buurtschappen in De Zuidlanden is onder andere vastgelegd in de structuurvisie De Zuidlanden uit 2013.

In deze structuurvisie worden de ontwikkelingsgebieden indicatief aangegeven met de inmiddels bekende cirkels. Bij de uitwerking van de buurtschappen vinden deze gebieden uiteindelijk hun definitieve locatie door middel van de stedenbouwkundige plannen en worden deze juridisch vastgelegd in de bestemmingsplannen.

Na het vaststellen van de structuurvisie is er veel gebeurd. De buurtschappen Techum en Goutum Sûd zijn klaar, Wiarda zit in de laatste fase en ook de realisatie van de Klamp gaat nu snel. Maar ook de groene structuren tussen de buurtschappen hebben op veel plekken vorm gekregen. Waaronder de Hounspolder. Wij hebben als gemeente Leeuwarden de Hounspolder behouden en door te kiezen voor speciaal beheer is het daar voor de weidevogels een uitstekende plek geworden en behoudt hiermee zijn kwaliteit. Dit ondanks dat het gehele gebied binnen hele korte afstand van Goutum en Wiarda ligt.

Voor de gehele ontwikkeling van De Zuidlanden heeft de gemeente in het verleden met de provincie al een regeling getroffen om het verlies aan weidevogelgebied binnen de grenzen van de structuurvisie te compenseren. Met financiële middelen van de gemeente heeft de provincie geïnvesteerd in gebieden die kansrijker zijn voor het behoud van de weidevogels zoals de Himpensermarpolder, net ten zuiden van de N31. De Hounspolder maakt geen onderdeel uit van het plangebied De Hem.

Participatie De Hem
Zoals eerder aangegeven is er een intensief participatietraject gevolgd bij de totstandkoming van het stedenbouwkundigplan. In mei 2019 is er met de direct omwonenden, het dorpsbelang Goutum en het wijkpanel De Zuidlanden zogenaamde haalgesprekken gevoerd. Daarna hebben we eind 2019 de participatiedag De Hem georganiseerd. Op verschillende momenten kon men hier met elkaar en ons in gesprek, werden er presentaties gehouden en aansluitend is een digitale enquête uitgezet. Op deze enquête hebben ruim 300 mensen gereageerd. Al deze momenten hebben voor ons gezorgd dat we een eerste schetsontwerp konden maken van het buurtschap. Dit noemden we de inspiratiekaart. Deze kaart gaf ruimte om meer inhoudelijk en verdiepend in gesprek te gaan tijdens de informatiebijeenkomst. Door de maatregelen rondom Corona hebben we deze bijeenkomst digitaal gehouden. We hebben daarna de tijd gehad om alle opmerkingen en aanvullingen te verwerken en dit plan hebben we afgelopen eind juni wederom tijdens een digitale bijeenkomst gepresenteerd. Tussen de verschillende bijeenkomsten hebben we nog regelmatig op andere manieren gesproken met de omgeving.

Belangrijk bij een participatietraject is dat we veel informatie willen ophalen, zoals wat leeft er in de omgeving, wat zijn wensen of zijn er initiatieven. Maar we willen ook een zogenaamd kijkje in de keuken geven. Hoe komt zo’n plan tot stand, welke belangen leven er en waar worden keuzes gemaakt. Zo hebben we ook beredeneerd waarom bepaalde aspecten wel in het plan terugkomen en welke niet.

Uiteindelijk hebben we begrip voor het feit dat men bezwaar maakt tegen een ontwikkeling als deze. Hier is ook ruimte voor gegeven in eerdere gesprekken en ook straks tijdens de besluitvorming. Echter is er al erg lang voorzien dat De Hem wordt ontwikkeld en daar is ook op verschillende momenten op geanticipeerd, bijvoorbeeld door de aankoop van de Megagronden begin 2020. Deze aankoop geeft duidelijk aan dat de gemeenteraad ons ruimte geeft om onder andere De Hem te ontwikkelen en in dat proces ook de belangen en input van andere partijen goed mee te wegen en te verwerken in het plan.

Divers en volledig plan
We zijn van mening dat dit een volledig en divers stedenbouwkundige plan is wat we voor kunnen leggen ter besluitvorming. Juist mede dankzij het participatietraject. Er is in dit plan veel aandacht besteed aan de randen van het buurtschap in relatie tot de verdere omgeving. Waarbij er met respect is gekeken naar de huidige omgeving van het De Hem. Waarbij de afstanden tot de Hounspolder vergelijkbaar zijn met de afstanden die gehouden worden bij Goutum en Wiarda en waar rekening is gehouden met afspraken uit het verleden zoals de 50-meterzone langs Goutum.

Daarnaast kun je door de huidige opzet diverse doelgroepen bedienen. Er is ruimte voor sociale woningbouw, vrije kavels, rijwoningen en er is ook ruimte voor diverse initiatieven. Deze zijn in dit plan vooral in de groene zone langs de Wergeasterdyk ingetekend.

Planning besluitvorming
Begin 2021 leggen we het stedenbouwkundigplan voor aan het college. Waarna, na behandeling, het plan wordt behandeld in de gemeenteraad. Als het plan behandeld is bij het college nodigen wij u uit voor informatiebijeenkomsten om u bij te praten. Hopelijk zijn de maatregelen rond die tijd iets versoepeld en kunnen wij u en andere geïnteresseerden fysiek ontmoeten.