Werkzaamheden Unia-west

  • Unia

24 april 2024

In dit bericht vindt u een overzicht van alle werkzaamheden in Unia-west.

Ontwikkelingen verkoop
De vrije kavels aan de noordzijde van Unia zijn in de verkoop. De meeste zijn onder optie of verkocht. Vanaf augustus kunnen de nieuwe bewoners op hun kavel. Ze kunnen dan beginnen met de bouw van hun woning.

Daarnaast zijn de eerste projectwoningen (via een ontwikkelaar) in de verkoop gegaan. Voor 4 bouwblokken in Unia hebben we een Tender uitgeschreven. Geïnteresseerde ontwikkelaars kunnen tot 30 april hun plannen opsturen. Wij verwachten voor de zomer deze opdracht te gunnen.

Brug over ’t Alddjip
We zijn bezig met de voorbereidingen voor de aanleg van de brug in het verlengde van de Nije Daam. De aanbesteding voor een aannemer loopt op dit moment. We verwachten dat het werk in de loop van de zomer gaat beginnen. 

Ontwikkeling Unia-oost
De afgelopen maanden lag het bestemmingsplan Unia-oost ter inzage. Het college van B&W heeft het plan vrijgegeven voor behandeling door de gemeenteraad. Deze behandeling heeft inmiddels plaatsgevonden en de gemeenteraad heeft het plan vastgesteld. Vanaf 25 april ligt het plan ter inzage voor beroep bij de Raad van State. Als er geen beroep wordt ingediend dan is het plan onherroepelijk.

Bouwrijp maken Unia-west en afsluitingen
Aannemer Nonak voert de bouwrijp werkzaamheden voor ons uit. Dit werk bestaat uit verschillende onderdelen. Zo leggen ze rioleringen en bouwwegen aan, zodat straks de nieuwe bewoners op hun kavel kunnen. Maar ze bereiden ook de bouw van het geluidsscherm voor en de verlenging van de onderdoorgang van de N31. Al deze werkzaamheden hebben ook invloed op de bereikbaarheid van het gebied. Er komen de komende maanden veel werkzaamheden samen.

Om hier een goed overzicht van te geven, hebben we een kaart gemaakt. Hierop kunt u zien welke werkzaamheden eraan komen en wanneer. Ook staat hierin wat dit betekent voor de bereikbaarheid in die periode. 

Door de vele regenval en de vertraging in de aanleg van de nutsvoorzieningen, lopen we helaas tegen vertragingen aan in het werk. Dit heeft ook invloed op de planning van de werkzaamheden. Dat ziet u ook terug in het overzicht. Over 2 onderwerpen geven we graag meer uitleg.

1) Stemming Wurdumerfeart en vaarroute
Voor de voorbereidingen van de woningen aan de zuidkant van Unia, de verlenging van de onderdoorgang N31 en de aanleg van het geluidscherm is het nodig om de Wurdumerfeart te stremmen. We verwachten dat het werk in de loop van juni-juli begint. Dit werk duurt tussen 1,5 tot 3 maanden. In deze periode is de vaarroute tussen De Zuidlanden-Wirdum niet beschikbaar. De stremming van het water geven wij natuurlijk met borden aan. De directe omgeving informeren wij nog apart, aanvullend op deze brief. 

2) Fietsroute door Unia en de omleidingen
De fietsroute die door Unia loopt, is al lange tijd gestremd. Door de vertragingen in het werk duurt deze stremming langer dan wij vooraf dachten. Het blijft voor ons elke keer een afweging of we de route kunnen openen of dat hij dicht blijft. Ook bij de komende werkzaamheden kan de route nog niet open. De belangrijkste reden hiervoor is de veiligheid van de fietsen en voetgangers. Zoals u leest in de overzichtskaart verwachten we dat de route Q3 2025 weer bereikbaar is, maar dat hangt heel erg af van de voortgang van alle werkzaamheden.

We zijn ons ervan bewust dat wanneer u gebruik maakt van de omleidingsroute door Middelsee, u hier ook in tijdelijke routes terecht komt. Wij proberen de fietsroutes zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. En het gebied zo veilig en bereikbaar mogelijk te houden. Op de bewonerspagina van www.middelsee.nl staat een kaart met de fietsroutes. Hier leest u binnenkort een nieuwe versie.