Unia

Het vijfde buurtschap van De Zuidlanden is in voorbereiding. Dit gebied ligt ten zuiden van Techum, nabij de Rijksweg en langs de Wurdumerfeart; waar het een mooie aansluiting heeft op een uitgebreid sloepenroutenetwerk.

 

 

Unia wordt uit een dorps buurtschap met circa 200 woningen. Duurzaamheid zit verweven in het plan en daarmee is het plan ambitieus en toekomstbestendig. Duurzaamheid komt in verschillende thema’s terug in het plan. De thema’s zijn materiaalgebruik, energie, wateradaptatie, verkeer, sociale duurzaamheid en ecologie.
In het plan zijn allerlei maatregelen genomen om zo zuinig mogelijk met energie om te gaan. Ook is er weer een stap verder gegaan met mobiliteit door in het midden van Unia is een autovrij park in te passen dat tevens een veilige en rustige plek is om te spelen en elkaar te ontmoeten. Deze plek zal samen met de bewoners worden ontworpen en ingericht. Hiermee wordt ook de sociale controle en het onderlinge contact vergroot. Het plan is ingepast in de landschappelijke omgeving omringd door water en groen.

In Unia vind je ook weer een variatie aan woningen terug. Er worden vrije kavels gerealiseerd, rijwoningen en twee-onder-een kapwoningen Ook zijn er bijzondere woonvormen voorzien. Zo is er bijvoorbeeld aan de westzijde een ruim opgezette landelijke invulling in de vorm van wonen in de boomgaard.
Aan de noordzijde is een grote waterpartij met een groene rand van natuurlijke rietoevers waardoor er een zichtbare afscheiding met Techum is. Dat wordt nog versterkt door een lange brug over het Ald Djip.

Besluitvorming

Voordat de eerste schep de grond in gaat moet het bestemmingsplan vastgesteld zijn door de gemeenteraad. Hier gaan een aantal stappen in de besluitvorming aan vooraf. We nemen u nog even kort mee in deze stappen die bij de besluitvorming van Unia tot nu toe zijn genomen.

  • Collegebesluit stedenbouwkundigplan op 12 februari 2019
  • Gemeenteraad wil dat de plannen nog een keer met de bewoners worden besproken en daar waar nodig worden aangepast.
  • Collegebesluit aangepast plan
  • Extra informatieavond voor geinteresseerden over het aangepaste plan
  • Gemeenteraad stelt op 12 juni 2019 stedenbouwkundigplan vast.

Bij deze vaststelling is er ook een motie aangenomen. In deze motie legt de gemeenteraad het college het volgende op:
• in het bestemmingsplan van Unia een 50m bufferzone aan te houden tussen de arken en de bestaande woningen en de nieuw te realiseren woonbebouwing  op de “pieren” aan de noordkant van het plan Unia;
• dat te verwerken in het kaartbeeld en te regelen in het bestemmingsplan;
• voor de noordelijke  woningen in het plangebied  de maximale bouwhoogte vast te stellen op 1 bouwlaag met kap in plaats van 2 bouwlagen met kap en ook dat te regelen in het bestemmingsplan.
• bij de inrichting van de groenzone tussen de woonarken en pieren de bewoners nauw te betrekken.
Bestemmingsplan procedure
Op dit moment wordt het stedenbouwkundigplan juridisch vertaalt naar een bestemmingsplan. Dit plan wordt ook weer voorgelegd aan het college van b. en. w. en wordt vervolgens vastgesteld door de gemeenteraad.

Klankbordgroep

De wethouder heeft het bij de vaststelling op 12 juni ook al aangegeven en het is nu in een motie vastgelegd, maar het is de bedoeling dat ook bij de uitwerking van het stedenbouwkundigplan naar een bestemmingsplan de omgeving wordt betrokken. Er wordt een klankbordgroep opgericht. Met deze klankbordgroep willen we overleggen over de voortgang, verdere uitwerking en de resultaten van het definitieve ontwerp van de openbare ruimte.

Planning besluitvorming

Februari 2019 Collegebehandeling stedenbouwkundigplan
29 mei 2019 Open podium (raadsbehandeling) stedenbouwkundigplan
5 juni 2019 Politiek podium (raadsbehandeling) stedenbouwkundigplan
12 juni 2019 Besluitvorming stedenbouwkundigplan
Juni/juli/aug 2019 (o.v.b) Uitwerking ontwerp
Augustus/November 2019 (o.v.b) Bestemmingsplanprocedure