Unia

Unia het vijfde buurtschap van De Zuidlanden

Het vijfde buurtschap van De Zuidlanden is in voorbereiding. Dit gebied ligt ten zuiden van Techum, nabij de Rijksweg en langs de Wurdumerfeart; waar het een mooie aansluiting heeft op een uitgebreid sloepenroutenetwerk.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 februari 2019 het stedenbouwkundigplan voor Unia vastgesteld. Het stedenbouwkundigplan is een ontwerp van de gewenste inrichting van een bepaald gebied waarop de kavels, het groen, de ruimtes rondom het buurtschap, de wegen, de parkeerplaatsen, etc. zijn weergegeven.

De basis voor het plan is de structuurvisie de Zuidlanden die in 2011 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Tijdens het open podium op 27 februari hebben belanghebbenden de gelegenheid genomen in te spreken en de Raad te informeren over hun bezwaren tegen het plan. Er is toen voor gekozen om nogmaals met deze partijen in gesprek te gaan om te achterhalen op welke onderdelen het voorliggende plan volgens heb zou moeten worden aangepast, opdat het voor hen acceptabel zou zijn. Uit deze gesprekken is een aantal aanpassingen naar voren gekomen welke wij hebben voorgelegd aan het college.

 

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 23 mei was een informatiebijeenkomst om aan alle omwonenden en overige belanghebbenden het plan en de daarbijhorende aanpassingen te presenteren.

Onderaan de tekst vindt u de presentatie.

Oorspronkelijke plan

Het ontwerp bestaat uit een dorps buurtschap met circa 200 woningen. Duurzaamheid zit verweven in het plan en daarmee is het plan ambitieus en toekomstbestendig. Duurzaamheid komt in verschillende thema’s terug in het plan, waardoor het naadloos aansluit bij de speerpunten uit het collegeprogramma. De thema’s zijn materiaalgebruik, energie, wateradaptatie, verkeer, sociale duurzaamheid en ecologie.

Omdat Unia pas in 2021 gebouwd zal worden zal er aardgasloos worden gebouwd. In het plan zijn allerlei maatregelen genomen om zo zuinig mogelijk met energie om te gaan. Ook is er weer een stap verder gegaan met mobiliteit door in het midden van Unia is een autovrij park in te passen dat tevens een veilige en rustige plek is om te spelen en elkaar te ontmoeten. Deze plek zal samen met de bewoners worden ontworpen en ingericht. Hiermee wordt ook de sociale controle en het onderlinge contact vergroot. Het plan is ingepast in de landschappelijke omgeving omringd door water en groen.
In Unia vind je ook weer een variatie aan woningen terug.

Er worden vrije kavels gerealiseerd, rijwoningen en twee-onder-een kapwoningen Ook zijn er bijzondere woonvormen voorzien. Zo is er bijvoorbeeld aan de westzijde een ruim opgezette landelijke invulling in de vorm van wonen in de boomgaard.

Aan de noordzijde is een grote waterpartij met een groene rand van natuurlijke rietoevers waardoor er een zichtbare afscheiding met Techum is. Dat wordt nog versterkt door een lange brug over het Ald Djip waardoor Unia als een zelfstandig buurtschap is ontworpen.

Planning besluitvorming

Februari 2019 Collegebehandeling stedenbouwkundigplan
29 mei 2019 Open podium (raadsbehandeling) stedenbouwkundigplan
5 juni 2019 Politiek podium (raadsbehandeling) stedenbouwkundigplan
12 juni 2019 Besluitvorming stedenbouwkundigplan
Juni/juli/aug 2019 (o.v.b) Uitwerking ontwerp
Augustus/November 2019 (o.v.b) Bestemmingsplanprocedure

 

Voortgang besluitvorming

Raad stemt in met plan Unia Op 12 juni 2019 is er een belangrijke stap gezet in de voortgang met de vaststelling door de gemeenteraad van het stedenbouwkundig plan voor Unia.

Raad stemt in met plan Unia

Bij de vaststelling is er ook een motie aangenomen. In deze motie legt de gemeenteraad het college het volgende op:
• in het bestemmingsplan van Unia een 50m bufferzone aan te houden tussen de arken en de bestaande woningen en de nieuw te realiseren woonbebouwing  op de “pieren” aan de noordkant van het plan Unia;
• dat te verwerken in het kaartbeeld en te regelen in het bestemmingsplan;
• voor de noordelijke  woningen in het plangebied  de maximale bouwhoogte vast te stellen op 1 bouwlaag met kap in plaats van 2 bouwlagen met kap en ook dat te regelen in het bestemmingsplan.
• bij de inrichting van de groenzone tussen de woonarken en pieren de bewoners nauw te betrekken.

Klankbordgroep

De wethouder heeft het bij de vaststelling op 12 juni ook al aangegeven en het is nu in een motie vastgelegd, maar het is de bedoeling dat ook bij de uitwerking van het stedenbouwkundigplan naar een bestemmingsplan de omgeving wordt betrokken. Er wordt een klankbordgroep opgericht. Met deze klankbordgroep willen we overleggen over de voortgang, verdere uitwerking en de resultaten van het definitieve ontwerp van de openbare ruimte.

Nog voor de zomervakantie zal hiervoor een informatieavond worden gehouden. De uitnodigingen voor deze avond worden binnenkort verstuurd.

Collegebesluit 14 mei 2019

Persbericht: College van b. en w. wil stedenbouwkundig plan buurtschap Unia aanpassen (14 mei 2019)

Burgemeester en wethouders willen het stedenbouwkundig plan voor het nieuwe buurtschap Unia in De Zuidlanden aanpassen om tegemoet te komen aan wensen van omwonenden. Het college investeert hiervoor 1 miljoen euro extra in de plannen. Dinsdag 14 mei nam het college hiervoor een besluit en legt daarmee de plannen ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Voorgestelde wijzigingen
In het plan met aanpassingen richting de gemeenteraad komt onder andere de bebouwing van de Trijehoeke te vervallen. Daarnaast wordt er meer ruimte gecreëerd tussen de woonarken en het buurtschap Unia. Een breed gedragen verzoek vanuit de omwonenden was om de watergang onderlangs via de Wirdumerfeart langs de rijksweg te laten verlopen. Hier wordt gehoor aan gegeven in de voorgestelde wijzigingen.

Een mooier Unia
Het plan voor Unia biedt ruimte voor verschillende woonvormen. Wonen aan het water, wonen aan een park en wonen in een boomgaard. Er wordt veel aandacht besteed aan de afstemming van deze woonvormen onderling. Wethouder Hein de Haan: “Met het realiseren van Unia voorzien we in de woningbehoefte van de gemeente Leeuwarden. We hebben 1 miljoen euro uitgetrokken voor een betere afstemming van het plan op de omliggende buurten. Dankzij de inbreng van omwonenden wordt Unia mooier. We  realiseren hiermee een prachtig plan in een omgeving met veel water en groen met duurzaam gebouwde woningen”.

Lees hier het collegebesluit met de bijbehorende documenten van het plan met aanpassingen.