Middelsee

Middelsee

Middelsee

Middelsee is de nieuwe wijk van Leeuwarden, direct onder het Van Harinxmakanaal. Geen brave nieuwbouwwijk maar een echt stuk stad met zo’n 2700 woningen. Compact opgezet maar met veel water en groen. Met een robuuste haven en een typisch Friese waterstad als sfeerbepalers.

Middelsee wordt een authentiek stadsdeel dat je samen maakt en beleeft. Met nieuwe woonvormen, ook voor kleine huishoudens, hippe horeca en ruimte voor creativiteit, kunst & cultuur. Een duurzame wijk waar geen gas wordt gestookt en waar de auto niet de baas is. Waar jij je eigen koers kunt varen en elke dag interessante ontmoetingen kunt doen. Met mensen die nieuwsgierig zijn en vooruit willen. Net als jij.

Ga hier naar de website

Middelsee plannen en richtlijnen

In onderstaand overzicht leest u in volgorde van meest recente nieuws de ontwikkelingen qua besluitvorming rondom Middelsee.

Ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

In de zomer van 2018 heeft het voorontwerp bestemmingsplan ‘Middelsee fase 1’ ter inzage gelegen. Wij hebben de ingediende reacties verwerkt en het plan nader uitgewerkt. Dat betekent dat de procedure nu kan worden vervolgd door het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen. Ook wordt het beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd.

Ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Van maandag 3 juni 2019 tot en met 14  juli 2019 ligt het ontwerp bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan ‘Middelsee fase 1’ met bijbehorende stukken ter inzage. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om woningbouwontwikkeling mogelijk te maken in het noordelijk deel van Middelsee. Ook zullen in fase 1 het sportcomplex, de hoofd ontsluitingsstructuur en de vaarverbinding tussen het Van Harinxmakanaal en het Alddjip worden aangelegd. Met dit bestemmingsplan wordt fase 1 van de ontwikkeling juridisch-planologisch vastgelegd.

Inloopbijeenkomst

Wij organiseren een inloopbijeenkomst, hier informeren wij u over de inhoud van het ontwerp bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Graag nodigen wij u uit aanwezig te zijn.

Datum: donderdag 6 juni 2019
Tijd: u kunt binnenlopen tussen 19:00 uur en 21:00 uur
Locatie:  Fries Landbouwmuseum, Felling 6, 8912 CG Leeuwarden

Inzage en reageren

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en het ontwerp-beeldkwaliteitsplan kunt u inzien:
• in het Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en de procedure
• via de website https://www.leeuwarden.nl/nl/ruimtelijke-plannen

In de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk, elektronisch of mondeling. In een zienswijze beschrijft u met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeenteraad dan nog meenemen in het definitieve besluit.

Lees met over reageren in onderstaand link

 

Raad stemt in met plan Middelsee fase 1

Op 13 juni 2018 is er een belangrijke stap gezet in de voortgang met de vaststelling door de gemeenteraad van het Masterplan Middelsee en het stedenbouwkundig plan voor fase 1.

De raad heeft aangegeven extra aandacht te willen voor meer sociale huurwoningen, aantrekkelijk groen voor mens en dier en comfortabele en aantrekkelijke fietsroutes in Middelsee. Voor deze onderwerpen zijn moties aangenomen. Hieronder kunt u deze moties en de moties die niet zijn aangenomen terugvinden.

Moties Middelsee
Stedenbouwkundig plan

Plangebied Middelsee en 1e fase

De kaarten hieronder geven het totale gebied van De Zuidlanden weer en de 1e fase van Middelsee.

Plangebied Middelsee fase 1

Planning 1e fase Middelsee

13 juni 2018 vaststelling stedenbouwkundigplan gemeenteraad
12 juli 2019 afsluiting Hendrik Algeraweg
3 juni - 14 juli 2019 Bestemmingsplan gepubliceerd (6 weken ter inzage)
sept - okt 2019 start grondwerkzaamheden
nov - dec 2019 vaststelling bestemmingplan door gemeenteraad
eind dec 2019 bestemmingsplan treedt in werking
nazomer 2020 oplevering grondwerkzaamheden
okt - nov 2020 start woningbouw
begin 2021 oplevering eerste woningen
   

Let op! dit is een indicatie van de momenten rondom besluitvorming en startbouw. Door verschillende oorzaken (zoals bijvoorbeeld bezwaartermijnen rondom de besluitvorming en weersomstandigheden) kan hiervan afgeweken worden.