Middelsee

Voorontwerp bestemmingsplan

Van donderdag 12 juli 2018 tot en met woensdag 22 augustus 2018 ligt het voorontwerp bestemmingsplan Leeuwarden – Middelsee Fase 1 met bijbehorende stukken ter inzage.

Voorontwerp Bestemmingsplan
Middelsee

Middelsee

In het Masterplan Middelsee wordt de stap gezet naar de ontwikkeling van grootschalige woningbouw aan de westzijde van de Overijsselselaan. De komende jaren wordt verder gebouwd aan De Zuidlanden en wordt er naast de buurtschappen ook een meer stedelijk gebied ontwikkeld: Middelsee.

Middelsee; Havenstad en Waterstad. Havenstad, waar de kern rondom de haven is. Met een menging van wonen, horeca en bedrijfsactiviteiten. Een combinatie die zorgt voor een aantrekkelijk en woon- en verblijfsgebied. Waterstad; waar ruimte is voor watergerelateerd wonen of voor woonschepen.  Alles met een hoge focus op duurzaamheid. Zo wordt er bijvoorbeeld anders om gegaan met mobiliteit en ook hier wordt gasloos gebouwd . Middelsee ligt ten westen van de Overijsselselaan en wordt ingesloten door het Van Harinxmakanaal en het spoor Leeuwarden-Zwolle. 

Informatie bestemmingsplan

Vanaf nu wordt de planologische procedure opgestart. Dit houdt in dat er een bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan wordt opgesteld.

De verwachting is dat het bestemmingsplan eind dit jaar kan worden vastgesteld door de gemeenteraad.
 
Wilt u informatie over de besluiten omtrent het bestemmingsplan houdt dan de huis-aan-huis krant in de gaten. Mocht u deze niet ontvangen dan kunt u zich ook abonneren op de website OVER UW BUURT. Op deze website kunt u zich inschrijven zodat u informatie ontvangt over besluiten die direct invloed hebben op de omgeving, zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving.

 

Raad stemt in met plan Middelsee fase 1

Het is een tijdje stil geweest rond Middelsee, maar we zijn blij dat we gisteravond (13-6) een belangrijke stap hebben kunnen zetten in de voortgang met de vaststelling door de gemeenteraad van het Masterplan Middelsee en het stedenbouwkundig plan voor fase 1.

De raad heeft aangegeven extra aandacht te willen voor meer sociale huurwoningen, aantrekkelijk groen voor mens en dier en comfortabele en aantrekkelijke fietsroutes in Middelsee. Voor deze onderwerpen zijn moties aangenomen. Hieronder kunt u deze moties en de moties die niet zijn aangenomen terugvinden.

Moties Middelsee

Planning 1e fase Middelsee

  13 juni 2018

Vaststelling stedenbouwkundige uitwerking

  juni 2018 - januari 2019

Bestemmingsplanprocedure

 Vanaf begin 2019

Start voorbelasten/bouwrijp maken

 Medio 2020

Start bouw woningen

Plangebied Middelsee en 1e fase

De kaarten hieronder geven het totale gebied van De Zuidlanden weer en de 1e fase van Middelsee.

Plangebied Middelsee fase 1